Preloader

Questions? 0906-388-099 / 0938-807-897 / 08-6654-7485

EXECUTIVE PRESENCE - EXECUTIVE ENGLISH - EXECUTIVE COMPETENCY

Executive Presence

Phát triển Tác phong Chuyên Nghiệp (EPD)

30 giây đầu tiên và 30 giây sau cùng trong bất kỳ cuộc gặp nào có thể quyết định tương lai của bạn! Bạn tạo được

Course Detail
Executive English Proficiency

Tiếng Anh Cho Người Quản Lý (EED)

Tiếng Anh Cho Người Quản Lý (EED) là một chương trình tiếng Anh được thiết kế cho nhân sự cao cấp đang làm việc tại

Course Detail
Executive Competencies Development

Phát triển Năng lực Quản lý (ECD)

Năng lực là những khả năng, kỹ năng, tính cách và tư cách tạo nên vượt trội trong công việc. Những người làm việc

Course Detail

If you Have Any Questions Call Us On
0906-388-099